Retningslinjer for bruk av heiskort

TYPER HEISKORT

 1. Dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.
 2. Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.
 3. Flerdagerskort i sesongen gjelder i ordinær åpningstid, kortet utløper ved sesongslutt.
 4. Klippekort og punktkort gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet.

ANVENDELSE AV HEISKORT

 1. Heiskort – unntatt klippekort og punktkort – er personlige og kan ikke overdras til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at han er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.
 2. Tapt heiskort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av kortet og kortet lar seg sperre. Anleggseier gis anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.
 3. Skader på heiskort ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.
 4. Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

REFUSJON VED DRIFTSAVBRUDD

 1. Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort/ halvdagskort eller timekort

REFUSJON VED SYKDOM ELLER SKADE

 1. Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

ERSTATNING FOR TINGSKADER I OPPFARTEN

 1. Ved skader på ting (klær, utstyr osv) i oppfarten som ikke skyldes uaktsomhet fra kortbrukers side, vil kortbruker være berettiget til erstatning for økonomisk tap så sant ikke tredjemann er ansvarlig for den oppståtte skade. Slike skader må umiddelbart meldes anleggseier slik at skadeårsak og skadeomfang kan fastlegges og forslag til skadegodtgjørelse fremsettes av anleggseier.

INNDRAGNING AV HEISKORT

 1. Heiskort kan bli inndratt ved vesentlig overtredelse av Skivettreglene og anvisninger i heiser og nedfarter, samt i forbindelse med skikjøring i beruset tilstand.